Skip to content

Ordlista

Här nedan finner du PS Finance Groups ordlista

Betalningsföreläggande

Betalningsföreläggande är ett sätt att kräva betalning av en gäldenär med hjälp av Kronofogdemyndigheten. Den som har en fordran (en skuld att driva in) kan ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Skulden, som kan ligga till grund för ett betalningsföreläggande, måste vara förfallen, förlikningsbar och avse pengar. Ansökan om betalningsföreläggande är en tilläggstjänst och skickas av oss till Kronofogdemyndigheten efter förfallet och obetalt inkassokrav om inte gäldenären har betalat hela fordran eller träffat en uppgörelse. Skulden som ligger till grund för ett betalningsföreläggande måste vara förfallen, förlikningsbar, avse pengar och ej vara föremål för tvist eller motkrav.

Final notice-brev

Ett brev som vi skickar på uppdrag av borgenären till gäldenären som en sista uppmaning att betala en skuld innan ett ärende blir föremål för ytterligare åtgärder,  såsom ansökan om Betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Från vår sida är det ett sätt att minska antalet ärenden med betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten.

Inkassokrav

Ett inkassokrav kommer inte från Kronofogden, även om många tror det. Brevet är utskickat från ett privat företag eller ett inkassobolag. Inkassokrav är en skarp uppmaning till gäldenären att betala den aktuella skulden. Inkassokravet är också information om att vid utebliven betalning så kommer ärendet att bli föremål för ytterligare inkassoåtgärder. Ett exempel på det är att en ansökan om betalningsföreläggande lämnas till Kronofogdemyndigheten om betalning uteblir.

Betalningspåminnelse

En betalningspåminnelse är en påminnelse om att en faktura eller skuld har förfallit till betalning, det vill säga att sista betalningsdag har passerats. Den kan innehålla ny tid för betalning eller en upplysning om att skulden kommer att lämnas till inkasso om den inte betalas. Att skicka en Betalningspåminnelse är inte en inkassoåtgärd.

Gäldenär

Är någon som har en skuld till någon annan. Skulden kan bestå, inte bara i pengar, utan också i annat, till exempel skulden att ge ut en vara som motparten köpt (säljaren vid ett köp är alltså Gäldenär på detta sätt). Beroende på om skulden består i pengar eller i en skyldighet att göra något talar man om penninggäldenär (pengar) eller naturagäldenär (göra något). Den Gäldenären har en skuld till kallas Borgenär.

Borgenär

Fordringsägare, är den part som har en fordran mot någon annan som betecknas Gäldenär. Begreppet bör inte förväxlas med borgensman, som handlar om att gå i borgen för någon annan vid lån eller skuldförbindelse.

Inkassobolag

Företag med tillstånd från Datainspektionen att bedriva inkassoverksamhet.

Kronofogdemyndigheten

I vardagligt tal “Kronofogden” är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som bland annat har till uppgift att tillse att obetalda skulder blir betalda. Kronofogdemyndigheten är sedan den 1 januari 2008 en egen myndighet, fristående från Skatteverket. Myndigheten kan driva in en fordran för borgenärens räkning, kan göra besök och utmätning av tillgångar i såväl fast som lös egendom för att driva in fordran.

Tvistig fordran

Tvistighet innebär att det inte råder enighet om riktigheten i borgenärens fordran. Tvisten kan gälla antingen hela fordran eller enbart en del av denna. Tvisten kan också gälla brister i leveransen av tjänsten eller varan. En otvistig del av en fordran skall betalas. Att en del av fordran är föremål för tvist en inte ett godtagbart skäl för att inte betala alls.

Saklig grund

Gäldenären måste kunna påvisa att fakturan eller kravet är fel innan ett bestridande kan göras. Exempel på saklig grund är att levereras inte skett, att varan är reklamerad eller att betalning redan har skett. Ett beställt arbete kan vara felaktigt gjort, ofullständigt eller inte utförts alls.

Stämningsansökan

Om vi har fått i uppdrag av borgenären att inleda rättsliga åtgärder mot gäldenären innebär det att vi, med hjälp av sin kund/borgenären, sammanställer ett dokument som beskriver vad som hänt. Bevisning kommer att biläggas ansökan som skickas till den tingsrätt där gäldenären har sitt säte. En stämningsansökan handläggs vid tingsrätten som ett tvistemål.

Tredskodom

Kallas i svensk rätt en dom som avkunnas mot den part som efter kallelse till rättegångsförhandling ändå inte infunnit sig till förhandlingen. Tredskodom kan också i vissa fall meddelas om part inte lämnar in skriftligt yttrande i tid. Reglerna om tredskodom återfinns i 44 kap rättegångsbalken.

Tingsrätten

Är en domstol som i första instans handlägger tvister mellan parter.

Kärande

Borgenären som stämmer någon.

Svarande

Gäldenären som har blivit stämd.

Betalningsanmärkning

Anteckning hos kreditupplysningsbolag att en person eller ett företag inte har betalat sina skulder i tid.

Delgivning

Innebär att bevisligen underrätta någon om något. Delgivning kan göras skriftligt, till exempel med ett rekommenderat brev, eller muntligt via besök av polis, tjänsteman från Kronofogdemyndigheten eller särskild delgivningsman. Hur delgivning ska gå till regleras i delgivningslagen.

Kreditupplysning

Upplysningsföretag samlar ihop offentliga uppgifter på företag och privatpersoners ekonomiska status till en kreditupplysning.

Referensräntan

Ränta som kvartalsvis fastställs av Riksbanken.

Summarisk process

Process hos Kronofogden.

Verkställighet

När Kronofogdemyndigheten verkställer beslut eller en dom, exempelvis genom utmätning av egendom.

Återvinning

Om du är missnöjd med ett betalningsföreläggande kan du ansöka om återvinning inom en månad från beslutet.

God inkassosed

Vi står under Datainspektionens tillsyn. Vår verksamhet regleras bland annat av Inkassolagen och dess tillämpning samt så kallad god inkassosed.

Exempel på god inkassosed är:

  • Att gäldenären inte skall vållas onödig skada eller olägenhet eller utsättas för otillbörlig påtryckning.
  • Att alltid kontrollera gäldenärens riktiga identitet, med andra ord att vi riktar oss till rätt gäldenär med krav på betalning.
  • Att vi alltid kontrollerar eventuella invändningar mot kravet och grunden till invändningarna.
  • Att inte vidta inkassoåtgärder mot minderårig.
  • Att kontakten med gäldenären ska vara saklig, korrekt och ske med respekt.
  • Om gäldenären är en privatperson får han kontaktas under dag- och kvällstid men inte senare än kl. 21.00.
  • Att vi är tydliga i inkassokrav och att dessa skickas ut korrekt innan ytterligare rättsliga åtgärder vidtas.
  • Att vi alltid skickar ut ett ”varningsbrev” efter det att ett inkassokrav har förfallit till betalning och före det att ytterligare inkassoåtgärder vidtas.

Våra specialistområden

Fakturaservice

Tjänsten fakturaservice där vi tar hand om allt

Påminnelseservice

Bättre kassaflöde och ökad likviditet

Faktureringsprogram

Med rätt verktyg blir företagandet enklare