Skip to content

GDPR – Dataskyddspolicy

Om du är kund hos oss

Vi samlar in information från dig om du:

 • besöker eller använder vår webbplats,
 • ser eller klickar på annat online innehåll, samt
 • får eller svarar på elektroniska meddelanden från oss
 • interagerar med oss genom andra webbplatser och appar.

Vilken slags uppgifter vi samlar in beror på vilken tjänst du använder. Dessa uppgifter kan till exempel vara person- och kontaktinformation: namn, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, telefonnummer, etc., samt informationen du ger oss.

Vi (och våra tjänsteleverantörer) samlar också in uppgifter med hjälp av så kallade cookies och liknande teknik. De flesta cookies och liknande teknik samlar endast in avidentifierade uppgifter, som hur du kommer till vår webbplats eller din position. Men vissa typer av cookies och liknande teknik samlar in personuppgifter.

Vi (och våra tjänsteleverantörer) kan också samla in uppgifter som är allmänt tillgängliga på tredje parts plattformar (t.ex. sociala mediers onlineplattformar), genom databaser eller register på internet eller på annat legitimt sätt. Insamlingen av sådana uppgifter regleras av tredje parts användarvillkor och/eller sekretesspolicy.

Syftet med behandlingenLaglig grund för behandlingen (”varför är behandlingen nödvändig”)
För att administrera din betalning och kundförhållandet, t.ex. för att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla dig med information, produkter och tjänster som du begär från oss.Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig.
För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifterUtföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig.
För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagarFölja tillämplig lagstiftning.
För att förhindra missbruk av PS Finance Group ABs tjänster som en del i våra ansträngningar att hålla tjänsterna trygga och säkraUtföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och följa tillämplig lagstiftning.
För kundanalys, administrera PS Finance Group ABs tjänster och för PS Finance Group ABs interna verksamhet, inklusive felsökning, dataanalys, testning, forskning och för statistiska ändamål.Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig.
För att utföra riskanalys, förhindra bedrägerier och riskhantering.Följa tillämplig lagstiftning.

 

Om du är gäldenär

Vi kommer att behandla de person- och kunduppgifter du lämnar eller har lämnat till oss, eller som vi samlat in i syfte att administrera dina inkassoärenden.

Vi (och våra tjänsteleverantörer) samlar in uppgifter med hjälp av så kallade cookies och liknande teknik. De flesta cookies och liknande teknik samlar endast in avidentifierade uppgifter, som hur du kommer till vår webbplats eller din position. Men vissa typer av cookies och liknande teknik samlar in personuppgifter.

Vi (och våra tjänsteleverantörer) kan också samla in uppgifter som är allmänt tillgängliga på tredje parts plattformar (t.ex. sociala mediers onlineplattformar), genom databaser eller register på internet eller på annat legitimt sätt. Insamlingen av sådana uppgifter regleras av tredje parts användarvillkor och/eller sekretesspolicy.

Vilken slags uppgifter vi samlar in beror på vilken tjänst du använder. Dessa uppgifter kan till exempel vara:

 • person- och kontaktinformation: namn, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, telefonnummer, etc.
 • finansiell information: din inkomst, eventuella krediter, negativ betalningshistorik, etc., samt informationen du ger oss.
 
Syftet med behandlingenLaglig grund för behandlingen
(”varför är behandlingen nödvändig”)
För att, i inkassoverksamhet, uppnå betalning eller annan fullgörelse eller verkställighet på ett effektivt sätt.Allmänt intresse
För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifterAllmänt intresse
För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagarFölja tillämplig lagstiftning


Övriga

Vi samlar in information från dig om du:

 • har kontakt med oss som ett led i en försäljningsåtgärd gentemot er, samt
 • ser eller klickar på annat online innehåll, samt
 • får eller svarar på elektroniska meddelanden från oss,
 • besöker eller använder vår webbplats,
 • interagerar med oss genom andra webbplatser och appar.
 • interagerar med oss genom andra webbplatser och appar,

Vilken slags uppgifter vi samlar in beror på vilken tjänst du använder. Dessa uppgifter kan till exempel vara person- och kontaktinformation: namn, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, telefonnummer, etc., samt informationen du ger oss.

Vi (och våra tjänsteleverantörer) samlar också in uppgifter med hjälp av så kallade cookies och liknande teknik. De flesta cookies och liknande teknik samlar endast in avidentifierade uppgifter, som hur du kommer till vår webbplats eller din position. Men vissa typer av cookies och liknande teknik samlar in personuppgifter.

Vi (och våra tjänsteleverantörer) kan också samla in uppgifter som är allmänt tillgängliga på tredje parts plattformar (t.ex. sociala mediers onlineplattformar), genom databaser eller register på internet eller på annat legitimt sätt. Insamlingen av sådana uppgifter regleras av tredje parts användarvillkor och/eller sekretesspolicy.

Syftet med behandlingenLaglig grund för behandlingen
(”varför är behandlingen nödvändig”)
För att hålla kontakten med dig.Samtycke eller, för det fall samtycke ej föreligger, berättigat intresse
För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifterAllmänt intresse
För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagarFölja tillämplig lagstiftning
För att utföra riskanalys, förhindra bedrägerier och riskhantering.Följa tillämplig lagstiftning.


Berättigat intresse

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårat berättigade intresse av att följa upp vår kontakt med er och för att hantera dina kontaktförfrågningar till oss.

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt följande:

 •  med våra tjänsteleverantörer, tillsynsmyndigheter och statliga myndigheter för att upptäcka och förebygga bedrägerier eller kriminell verksamhet, och för att skydda PS Finance Group ABs eller andras rättigheter,
 • inom PS Finance Group AB koncernen, där PS Finance Group AB ingår som dotterbolag, samt
 • med tillsynsmyndigheter, domstolar och statliga myndigheter för att följa rättsordningar, rättsliga krav eller myndighetskrav och myndighetsbegäranden
 • med kreditupplysningsföretag och liknande inrättningar för att rapportera eller fråga om din finansiella situation och för att rapportera eller driva in dina förfallna fordringar i enlighet med våra villkor,
 • med våra tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster för vår räkning och hjälper oss att driva vår verksamhet (vi kräver att tjänsteleverantörerna skyddar personuppgifter och endast använder dina personuppgifter till de ändamål som vi angivit).

Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter. 


Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. Om du är kund hos oss innebär detta generellt att vi sparar uppgifterna så länge vi har en pågående kundrelation samt 12 månader därefter. Om du är gäldenär innebär det generellt att vi sparar uppgifterna så länge du har ett pågående inkassoärende hos oss samt 12 månader därefter. Bokföringsinformation kan komma sparas en längre period enligt gällande lagstiftning.


Dina rättigheter

Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära.

Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter i vissa omständigheter begränsas när du har ifrågasatt personuppgifternas korrekthet, behandlingen har varit olaglig, du behöver tillgång till uppgifterna för att försvara rättsliga anspråk eller du har invänt mot behandlingen vad gäller huruvida det föreligger berättigade skäl för behandlingen.

Rätt att bli raderad (“rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för PS Finance Group AB, som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning samt bank- och penningtvättslagstiftning. I ett sådant fall blockerar vi den datan som vi är skyldiga att spara, så att den inte kan användas för andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Klagomål. Du har rätt att inge eventuella klagomål på vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.


Kontakta oss

PS Finance Group AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556884-7395 och tillhörande dotterbolag PS Inkasso & Juridik AB med organisationsnummer 556784-1258 och har sitt säte i Göteborg med postadress box 8820, 402 71 Göteborg.

Rebecca Eriksson är dataskyddsombud för PS Finance Group AB som nås på email dpo@psnordic.com

PS Finance Group AB och/eller PS Inkasso & Juridik AB är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan. PS Finance Group AB och PS Inkasso & Juridik AB följer svensk dataskyddslagstiftning.

Fält markerade med en * är obligatoriska