Ansvarsfullt företagande

PS Finance Group med rörelsedrivande dotterbolag skall bedriva sin verksamhet på ett korrekt och etiskt tillfredställande sätt så att affärspartner, ägare, kunder och allmänhetens förtroende för PS, inkassobranschen och den finansiella marknaden upprätthålls på ett bra sätt.

Code of conduct
Vi använder oss av riktlinjer för hur verksamheten ska bedrivas på ett etiskt, socialt och miljömässigt sätt. Vår etikpolicy följer Datainspektionens allmänna råd för inkassoverksamhet samt Finansinspektionens föreskrifter och riktlinjer för hantering av etiska frågor.

Vi följer samtliga externa lagar och föreskrifter som styr vår verksamhet liksom interna policys och riktlinjer. Vidare arbetar vi för jämställdhet och mot diskriminering och korruption i alla former. Vi tolererar inte under några omständigheter barnarbete och ska arbeta för att ta vårt ansvar i arbetet för att skydda mänskliga rättigheter.

Hantering av personuppgifter
Läs här om vår dataskyddspolicy och hur vi hanterar och lagrar personuppgifter.

Miljömärkt fastighet
Vi arbetar i Blenda Göteborg – en hållbar kontorsfastighet som är miljöcertifierad enligt BREEAM-SE.